Columns

Tussen 2006 en 2016 schreef ik meer of minder regelmatig columns. Voor de cultuurbijlage van de Leeuwarder Courant deed ik dat eerst wekelijks, later tweewekelijks. Volgens Trouw (augustus 2012) mag je als journalist beslist niet over je katten, kinderen of hobby's schrijven. Ik deed dat wel: over onze kat die doodgereden werd, maar ook over vrolijker zaken: mijn huis dat niet afbrandde en de geboorte van ons eerste kind. Nijjierskonsert (8 januari 2016)
'I am reading my book!' 'Moai sa, pop', flústerje ik. Alle hollen draaie ús kant út. J. wiist nei in pear reade learskes yn har boek. 'Look, wellies!' 'Ja, shhh', sis ik. 'Stil wêze!' ...


Riedsel (3 augustus 2012)
Hy sjocht der wyld út en miauwt gefaarlik. Wat trouwens knap lêstich giet mei in kikkert yn de bek. De lange poatsjes fan it bist hingje slop...


2012 (6 januari 2012)
Myn strjitte stiet fol mei plysje. Seis tel ik der, en twa plysjeauto’s. Ik parkearje de auto derneist en sjoch dat der brân west hat yn it hûs skean ûnder ús. In ...


C-bar (18 maart 2011)
Wow, die koffie hier is echt beter.’’ De lêste twa lettergrepen seit er mei klam. Achter my steane twa studinten yn de nije kantine fan it letterengebou, sûnt in pear moanne in ...

info[at]jokecorporaal.nl - 0045 (0) 2830 7101