Columns

Between 2006 and 2016 I wrote columns. For a few years, I had a regular column in the Leeuwarder Courant. Some people believe you should not write about your cats, children or hobbies. I ignored that advice and wrote, for example, about how one of our cats was killed when it was trying to cross the road, my house that did not burn down when the neighbour's house was on fire, and the birth of our first child.  Nijjierskonsert (8 januari 2016)
'I am reading my book!' 'Moai sa, pop', flústerje ik. Alle hollen draaie ús kant út. J. wiist nei in pear reade learskes yn har boek. 'Look, wellies!' 'Ja, shhh', sis ik. 'Stil wêze!' ...


Riedsel (3 augustus 2012)
Hy sjocht der wyld út en miauwt gefaarlik. Wat trouwens knap lêstich giet mei in kikkert yn de bek. De lange poatsjes fan it bist hingje slop...


2012 (6 januari 2012)
Myn strjitte stiet fol mei plysje. Seis tel ik der, en twa plysjeauto’s. Ik parkearje de auto derneist en sjoch dat der brân west hat yn it hûs skean ûnder ús. In ...


C-bar (18 maart 2011)
Wow, die koffie hier is echt beter.’’ De lêste twa lettergrepen seit er mei klam. Achter my steane twa studinten yn de nije kantine fan it letterengebou, sûnt in pear moanne in ...

info[at]jokecorporaal.nl - 0045 (0) 2830 7101